2012-01-14

Ett globalt pyramidspel

Ett pyramidspel fungerar så länge hoppfulla nya deltagare ansluter sig till detsamma i en allt snabbare takt. De som först går med i spelet - det vill säga de deltagare som befinner sig i pyramidens topp - har goda utsikter att gå med vinst. De som ansluter sig i slutet av spelet - pyramidens bas - kommer däremot förlora hela insatsen. Till saken hör såklart att de senare är betydligt fler.

Ett pyramidspel kan bara fungera med en oändlig befolkning, och eftersom jordens befolkning förvisso är rekordstor men ändå högst ändlig så kommer inget pyramidspel någonsin att fungera. Bernie Madoff blev dömd till 150 års fängelse för att ha organiserat ett, när ett annat kollapsade i Albanien 1996 ledde detta till väpnat uppror. Att pyramidspel är olagliga är därför knappast förvånande, men vad som sällan sägs är att vi med politikernas och lagens goda minner alla är deltagare i ett.

En ökad befolkning i västvärlden anses inte bara önskvärd utan också ofta nödvändig, eftersom våra pensionssystem skulle kollapsa utan tillförsel av unga personer som arbetar och betalar den skatt som skall bekosta pensionsutbetalningarna. När denna arbetskraft sedan i sin tur når pensionsåldern så kommer ett ännu större antal nya unga arbetande skattebetalare behövas för att försörja dessa, och så vidare. I samma stund som denna utveckling bryts kommer de västerländska pensionssystemen att kollapsa.

Därtill kommer såklart den ekonomiska tillväxten. Denna förutsätts inte bara fortsätta för evigt, utan hela vår civilisation står och faller med att den gör det. Den ständigt ökade skuldbördan i världen som har orsakat såväl finanskrisen som den nuvarande skuld- och eurokrisen förutsätts i första hand inte lösas genom amorteringar, utan genom tillväxt. Genom tillväxt förutsätts räntekostnaderna bli en allt mindre del av ländernas BNP, vilket kommer möjliggöra dels fortsatt betalning av de gamla lånens ränte- och amorteringskostnader, dels tillåta samma länder att öka skuldbördan i ännu snabbare takt.

På samma sätt förutsätts också enskilda människor och företags skuldsättning kunna öka i samma takt. De rekordhöga lån som de skenande bostadspriserna orsakat anses inte vara något problem, för den framtida tillväxten kommer betala för de skulder vi drar på oss idag. Den som med miljonskulder bor i en villa eller bostadsrätt anses inte bara ha en fullt jämförbar ekonomi med den som skuldfri bor i en hyresrätt, den anses till och med göra en betydlig bättre affär. Tillväxten förutsätts borga för ständigt ökande bostadspriser, och således förutsätts att varje framtida bostadsförsäljning kan göras med vinst.

Problemet är bara att i fallet med såväl pensionssystemen som tillväxten så bygger dessa mekanismer på precis samma antaganden som pyramidspelen. För att pensionssystemen skall fortsätta att fungera så måste världens befolkning öka för evigt. Detta faller såklart på sin egen orimlighet, tvärtom så är överbefolkning redan ett stort problem. Vad den eviga tillväxten beträffar så förutsätter detta inte bara att energikällor som olja och de andra råvaror som möjliggör civilisationen finns tillgängliga i oändliga mängder, det förutsätter dessutom också att produktionen av samma tillgångar ständigt kommer att kunna ökas i exponentiell takt.

Detta är såklart dock inte fallet, oljeproduktionen är på god väg att nå sin topp och samtidigt är metaller rekorddyra. De lättillgängliga fyndigheterna är uttömda sedan länge och det blir nu allt svårare och dyrare utvinna mer. Därtill så kommer inom en inte allt för avlägsen framtid även de fosfattillgångar som det industrialiserade jordbruket är helt beroende av också att börja sina, och detta i en tid då de förutsätts räcka inte bara till mat utan även till produktion av biobränslen.

Om du organiserar ett pyramidspel i liten skala blir du en bedragare. Om du hjälper till att organisera ett pyramidspel i världsomspännande skala blir du poliker eller ekonom.

SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SVT1, SVT2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, DN2, DN3