2013-02-22

Språklig inflation

Hans-Erik Hellborg, lektor på Högskolan i Dalarna, fick en förfrågan från en antagen student om hjälp med registreringen. Han skickade brevet vidare till en kollega, med kommentaren "Kan du hjälpa mohammed - han kommer nog direkt från mecka".

Det vill säga, det var hans avsikt att vidarebefordra mailet till kollegan. Istället tycks han emellertid ha svarat avsändaren, och studenten i fråga fick därmed själv ta det av torra och lite taffliga försöket till humor.

Var detta lämpligt? Nej, studenten - som varken kom från Mekka eller hette Muhammed i förnamn (däremot "Mahmoudi" i efternamn) - kände sig förlöjligad och tycks ha tagit illa vid sig. Men internjargong är vanligt på många arbetsplatser, och det var trots allt allt på grund av ett misstag som studenten i fråga själv fick läsa kommentaren. Det skulle kunna ha hänt, om inte vet som helst, så i alla fall många.

Som brukligt är i dessa sammanhang har det hela dock fått en uppmärksamhet som fullständigt saknar proportioner. Mailet - som sin aningen förlöjligande ton till trots inte innehåller ett spår av rasism - har fått namnet "rasistmailet" och blivit en stor nyhet i Sverige. Lektor Hellborg å sin sida har tills vidare blivit avstängd från all undervisning.

I och med denna debatt har det gått ytterligare inflation i ordet "rasism", debattklimatet har blivit ännu lite mer ängsligt och klyftan mellan allmänheten och journalisteliten har blivit ännu lite större. Det är säkert återigen endast "godsvensk" välvilja som ligger bakom, men effekten lär bli den total motsatta.
SvD1, SvD2

2013-02-21

Naivismen triumferar

Att Sverige har västvärldens mest generösa regler för invandring - inklusive fri sjukvård och annan samhällsservice för människor som vistats illegalt i vårt land - tycks ha gått Vänsterpartiet förbi. När polisen upprätthåller svensk lag, genom att utvisa några av alla som vistas i landet illegalt, kallar Vänsterpartiet detta för konsekvensen av "en hänsynslös flyktingpolitik".

Denna sorts naivistiska inställning genomsyrar den svenska debatten. Västvärldens största invandring framställs som ogenerös och inte stor nog. Att invandringen numera uppgår till 111 000 invandrare om året tigs ihjäl. Migrationsverket demoniseras trots att de är ett lätt byte för personer som ljuger om sin bakgrund. Sist men inte minst är de illegala invandrarna inte "illegala", de är "papperslösa" - och när Polisen upprätthåller lagen genom att utvisa dem framställs detta som någonting skamligt.

En samhällsdebatt med denna sorts tvärtomspråk är inte frisk, den är sjuk. Och under tiden som denna pseudodebatt pågår ökar arbetslösheten trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats, en ny lågutbildad och socialbidragsberoende underklass växer fram och välfärdspolitiken ifrågasätts alltmer.

Mot bakgrund av denna utveckling skulle det för en lekman framstå som naturligt om vänsterblocket försvarade arbetarklassens intressen, men så sker inte. Istället låter sig Vänsterpartiet indigneras av hur illegala invandrare utvisas, Miljöpartiet vill öka invandringen ytterligare och från socialdemokratiskt håll är det skygglapparna på som gäller. Likväl är det arbetarklassen som är utvecklingens första offer, och Svenskt näringsliv som är dess största påskyndare.

Ann-Margarethe Livh har säkert de bästa av avsikter. Men hennes naivism gör henne till ett verktyg för agendor som definitivt inte tjänar de intressen som hon tror sig kämpa för.

Dagens bloggtips: Merit Wager
SvD, Ab

2013-02-11

Svenska modellen hotad enligt The Economist

"Utan mångfald ingen svenskhet", summerar SvD:s ledarskribent Martin Jönsson en artikel i The Economist. Implikationen är såklart att The Economist skulle tycka västvärldens största invandring är positivt för Sverige.

Vad Jönsson däremot inte skriver är att samma The Economist i en nyligen publicerad artikel utmålar en väldigt dyster bild av den svenska rekordstora invandringen.

"High immigration is threatening the principle of redistribution that is at the heart of the welfare state" kostaterar The Economist krasst, liksom "In Sweden 26% of all prisoners, and 50% of prisoners serving more than five years, are foreigners". Att samma dystra fakta skulle lyftas fram i Jönssons SvD finns överhuvudtaget inte på kartan.

Nyfiken? Läs själv! The Economists artikel är matnyttig läsning för svenskar svultna på objektiv information.
SvD

2013-02-10

En miljon invandrare till Tyskland?

"Mer positiv attityd till invandrare" rapporterar DN idag, med implikationen att negativ till invandringens storlek betyder negativ till invandrare. Likväl är det 37 procent av de tillfrågade som anser att invandringen till Sverige är för stor.

Vad resterande 63 procent beträffar, så ligger det nära till hands att misstänka att många av dem har en väldigt skev bild av hur stor invandringen till Sverige faktiskt är. Räknat i invandring per capita spelar Sverige i en helt annan division än något annat land i Europa.

Sverige är nämligen, trots sin lilla befolkning, det land i EU som har den tredje största invandringen i absoluta tal mätt, efter Tyskland och Frankrike. För att få lite perspektiv på vad detta innebär kan man i en belysande räkneövning översätta den svenska invandringen, som nått närmast ofattbara 111 000 personer per år, till tyska förhållanden

Då Tysklands befolkning är närmare nio gånger större än den svenska får man således multiplicera den svenska siffran med nio för att få ett jämförelsetal. Detta tal skulle uppgå till närmare en miljon invandrare till Tyskland - motsvarande ett nytt Köln - varje år. Detta kommer dessvärre ytterst sällan fram i den svenska debatten, vilket inte heller det faktum att de som invandrar till Sverige i regel saknar asylskäl gör. Tvärtom är den gängse mediebilden snarare en av en sträng och inhuman invandringspolitik.

Hade svenska folket varit på det klara med detta, hade gissningsvis procentandelarna 37 respektive 63 sett väldigt annorlunda ut. Dessvärre anser media inte längre att en objektiv nyhetsförmedling nödvändigtvis tillhör branschen arbetsuppgifter.

2013-02-09

Regering med skygglappar

Sverige har den tredje största invandringen i hela EU. Inte i relativa tal (det vill säga mätt per capita), utan i absoluta. Endast Tyskland och Frankrike tar emot fler asylsökande än Sverige, och dessa länder har en befolkning cirka nio respektive sju gånger större än Sveriges. På fjärde plats kommer ett land som ofta lyfts fram som ett mångkulturellt föredöme, nämligen Storbritannien.

Storbritanniens befolkning är ganska exakt 7,7 gånger större än Sveriges. Med andra ord tar Sverige emot minst 7,7 gånger fler invandrare per capita än Storbritannien. Jämförelsen med Storbritannien är för övrigt intressant av andra skäl. I detta land, med sitt för svenskar så främmande klassamhälle, finns nämligen goda chanser för en lågutbildad invandrare att få jobb. Då facken i Storbritannien är svagare än de svenska, minimumlönen låg, bidragen mindre generösa och låglönejobben många, finns det såväl goda möjligheter som starka incitamenten till att få ett jobb.

I Sverige däremot, med en per capita-invandring långt högre än Storbritanniens, är situationen helt annorlunda. Det svenska välfärdssamhället vilar på förutsättningen att alla kan läsa och skriva, och åtminstone har grundskola i bagaget. Låglönejobben är få och anställningstryggheten är stark, vilket gör arbetsgivarna obenägna att ta risker. Bidragen är dessutom såpass höga att de för många personer från tredje världen, vana vid avsevärt mer knapra förhållanden, effektivt undergräver viljan att söka ett jobb*. En stor invandring från länder som Somalia och Afghanistan, där analfabetismen är över 50 procent, kommer därför oundvikligen leda till kraftigt ökad arbetslöshet.

När Fredrik Reinfeldt avfärdar migrationsministern tal om att se över storleken på invandringen med att "invandringen berikar Sverige" är detta således inte bara en plattityd, det är en ren lögn. Västvärldens största invandring kostar svenskarna enorma summor, vilket inte minst visas av det faktum att arbetslösheten ökar trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats under regeringen Reinfeldt.

Slutligen är talet om "internationella förpliktelser" ingenting annat än dimridåer. Sveriges internationella förpliktelser innefattar inte en mångdubbelt större invandring än våra grannländer, de innefattar inte världens mest generösa arbetskraftsinvandring** eller väldigt generösa regler för anhöriginvandring. På samma sätt är talet om att "inte tumma på asylrätten" också tämligen irrelevant i diskussionen, då det är en offentlig hemlighet att de rena asylbedrägerierna utgör en skrämmande stor andel av invandringen, vilket inte minst Merit Wager har vittnat om.

Tillåter vi denna utveckling att fortgå kommer snart det svenska välfärdssamhället bli ohållbart. Vi kommer då bli tvingade att släppa låglönejobben fria och kraftigt börja "ransonera välfärden", precis som Stureplanscentern vill. Arbetarklassen är naturligtvis de som kommer drabbas hårdast av detta, varför det heller inte är särskilt konstigt att stödet för SD ökar bland LO-medlemmar.

Uppdatering: Folkpartiets ungdomsförbund slår idag ett slag för att alla som föds i Sverige automatiskt skall bli svenska medborgare. Detta kan låta vettigt, men kommer i så fall även gälla alla barn som föds till personer som vistas illegalt i Sverige, eller till personer under utredning. Efter att detta skett kommer det i praktiken vara omöjligt att utvisa föräldrarna, vilket därmed med stor sannolikhet kommer leda till att detta sätts i system. LUF:s förslag är därmed ännu ett slående exempel på den totala naivitet som präglar den svenska invandringsdebatten.


* Detta kan låta hårt, men är inte desto mindre sant. Den som faktiskt gör sig omaket att tala med invandrare behöver inte leta särskilt länge för att finna denna sorts berättelser.

** De nya reglerna för arbetskraftsinvandring har främst lett till arbetskraftsinvandring inom sektorer i vilka arbetslösheten redan är hög i Sverige. Därtill har reglerna lett till ett stort och systematiskt fusk, där bland annat fejkade anställningsintyg säljs till personer som önskar att flytta till Sverige.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SR

2013-02-08

Fiasko för Reinfeldt

Sverige - som redan tidigare var en av EU:s största nettobetalare - får nu stå för en ännu större del av EU:s budget. I det politiska nyspråkets anda väljer emellertid Fredrik Reinfeldt att presentera detta som en seger för Sverige, eftersom vår medlemsavgift blir något lägre än tidigare som en konsekvens av att EU:s budget i helhet har minskat.

Att dessutom det jordbruksstöd som betalas ut till svenska bönder kommer att minska med 17 procent som en konsekvens av den nya budgeten, trots att jordbruksstödet i sin helhet ökar, är ännu ett tecken på hur totalt Reinfeldt låtit sig köras över i förhandlingarna..

Att Reinfeldt med andra ord å det grövsta åsidosatt Sveriges intressen i budgetförhandlingarna är illa nog. Att han dessutom försöker framställa detta som en seger för svenska intressen är att spotta svenskarna i ansiktet.
SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, SR1, SR2, SR3

Från höga hästar

Under tiden som medieeliten talar om att "gilla olika" och godtyckligt tillskriver SD lite vilka egenskaper som helst - "fascistiskt", till exempel - finns det andra människor som till skillnad från denna elit faktiskt lever i det nya mångkulturella Sverige som växer fram.

Samtidigt som välmenande lattechica miljöpartister prisar mångfalden från exklusiva adresser där inga sociala problem finns, samtidigt som högavlönade chefredaktörer och kulturskribenter från sina höga hästar fördömar folket, finns det svenskar som till skillnad från dessa lever och verkar i den verklighet som prisas. Dessa människor är oroliga.

Dessa människor tvingas till skillnad från eliten leva mitt i de sociala problem som är konsekvenserna av politikernas beslut. Dessa människor lever till skillnad från statsministern grannar med de invandrare som enligt samme endimensionelle statsminister enbart "berikar" Sverige. Det är dessa människor som, till skillnad från eliten, blir offer för de brott och det våld som kommer i invandringens spår.

Dessa människor - ofta LO-medlemmar - får av samma elit höra att de är obildade tölpar, eller i bästa fall att de i tider av ekonomisk oro söker sig till enkla sanningar. Att det är dessa människor som kommer bli de första att drabbas då Sverige inte längre har råd med välfärden, är däremot ingenting som sägs högt.

Det är dessa människor - verklighetens folk, om man så vill - som kommer att drabbas då Sverige tvingas skära ned på socialförsäkringarna i spåren av ökad arbetslöshet och exploderande socialbidragkostnader. Det är dessa människor som kommer att fasa för att bli sjuka, och som inte kommer ha råd att ge sina barn högre utbildning, den dag då Sverige tvingas göra verklighet av Stureplanscenterns idéer om att börja "ransonera välfärden".

Att Sverigedemokraterna har blivit det näst största partiet bland LO-medlemmar är därför inte konstigt. Inte för att Sverigedemokraterna är perfekta, men för att inget annat parti tar LO-medlemmarna på allvar. Regeringens högerflygel ser undergrävandet av välfärden som något bra, oppositionens två minsta partier går omkring med blå dunster i ögonen, och partierna däremellan stoppar sina huvuden i sanden.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

2013-02-07

(S)kygglappar

Gabriel Wikström från SSU skriver idag på Brännpunkt att den senaste tidens (motsägelsefulla) signaler från Moderaterna om invandringspolitiken är ett svek. "Moderaterna skyller sina politiska misslyckanden på de människor som en gång har tagit sin tillflykt till Sverige" skriver Wikström, liksom att "problemet är inte att vi tar emot för många flyktingar i Sverige, utan att det skapas alldeles för få jobb på grund av politiska felprioriteringar och inaktivitet".

För det första behöver inte en ambition att minska västvärldens största invandring handla om att man skyller någonting på invandrarna. Det är snarare ett underkännande av den förda politiken, och ett skuldbeläggande av politikerna som drivit den. Det kan helt enkelt vara en konsekvent av att det finns en övre gräns för hur stor invandring ett land mäktar med.

För det andra behöver det inte innebära att man sviker de flyktingar som är i behov av skydd. Den svenska invandringen utgörs idag endast till mindre del av flyktingar och andra asylberättigade, och regelrätta asylbedrägerier är skrämmande vanligt. Detta innebär inte bara att invandringens storlek har nått den smått absurda siffran 111 000 personer om året, det innebär också att de som faktiskt har asylskäl inte får det stöd de förtjänar. De försvinner helt enkelt i mängden.

Wikström hävdar att det är bristen på jobb som är problemet. Frågan är bara hur Wikström förväntar sig att dessa jobb skall skapas. Då till exempel mer än hälften av alla somalier och afghaner är analfabeter blir deras chanser att komma in på den svenska arbetsmarknaden allt annat än goda. Genom att släppa låglönejobben fria skulle en del av problemet kunna avhjälpas, vilket det amerikanska exemplet visar. Denna sorts arbetsmarknad är emellertid knappast vad SSU önskar sig, men även om så vore fallet är arbetslösheten även bland somalier i USA ändå cirka 50 procent.

Wikström begår som så många andra misstaget att inte se den grundläggande motsättningen mellan det svenska välfärdssamhället och den rekordstora invandringen. Med nuvarande hårt reglerade arbetsmarknad är stora grupper av invandrare chanslösa på den svenska arbetsmarknaden. När socialbidragssystemet kollapsar under denna börda blir det enda sättet att lösa den uppkomna situationen att släppa låglönejobben fria och kraftigt "ransonera välfärden". Detta är precis vad Stureplanscentern vill, men att Socialdemokraterna bidrar till denna utveckling är desto mer förvånande.

Hyckleri om hat

Kawa Zolfagary blev medias gunstling efter att ha startat "Vita kränkta män", och har hyllats i åtskilliga tidningsartiklar. Att han tillsammans med en annan vänsterpartist, Simon Fors, har uttryckt krav på att SvD:s Per Gudmundsson borde avrättas har inte ändrat på detta.

Den för flera grova brott dömde artisten Sebastian Stakset har å sin sida mordhotat Jimmie Åkesson. Han jobbar på Fryshuset som ungdomsledare.

Debatten om näthat är pervers.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD6, SvD7, SR1, SR2, SR3, SR4

2013-02-06

Expert vs extremist


Sverigedemokraterna är "ett kvinnofientligt parti, eftersom det antifeministiska draget är så starkt", säger Ulla Ekström von Essen i egenskap av "expert" i dagens SvD. Samma Ekström von Essen har tidigare påstått att SD präglas av "nazismens rasistiska retorik".

Ibland är det en hårfin skillnad mellan vilka som å ena sidan blir kallade extremister och konspirationsteoretiker, och vilka som å den andra anlitas som expertkommentator av media och utredare av Migrationsverket.

2013-02-05

Om fint och fult hat


Den välkända Facebookgruppen "Vita kränkta män" lägger ned. Det finns många som sörjer detta, själv kan jag inte påstå att jag är en av dem. Inte för att jag är emot en fri debatt eller för att jag vill kväsa åsikter som avviker från mina egna, men för att de mekanismer som präglar fenomen som "Vita kränkta män" till sin natur är totalitära. "Vita kränkta män" har fungerat enligt följande tankesätt:

  • Delar du inte vår syn på invandring är du rasist.
  • Delar du inte vår syn på feminism är du sexist.

All kritik mot gruppen kan därmed avfärdas utan vidare diskussion. Kritiserar du gruppen är du - åtminstone om du är vit och man - per definition själv en av de vita kränkta männen. Ansluter du dig inte till deras syn på invandring (du kanske till exempel anser att en invandring på 111 000 personer per år är i högsta laget?) blir du automatiskt till rasist. Tycker du ett konstruerat pronomen som "hen" låter löjeväckande, eller faktiskt inte tror att pojkar och flickor mår bäst av identiska leksaker och fritidsaktiviteter, är du dessutom sexist.

Då merparten av svenskarna förmodligen inte heller okritiskt delar dessa grundvärderingar skapas en belägringsmentalitet: sexismen och rasismen finns överallt, de breder ut sig och själv är man under attack. Och trots att ungefär samma personer hårt kritiserade till exempel George W Bush för uttalandet "är du inte med oss är du mot oss" då det begav sig, så börjar de i allt större utsträckning resonera precis likadant själva.

"Vita kränkta män" avslutar sitt avskedsinlägg med en länk till en video med titeln "Män som näthatar kvinnor". Det finns ingen anledning att betvivla eller förringa det hat och den dåliga människosyn som ligger bakom de budskap som blir upplästa i videon. Titeln är däremot ett talande exempel på många av de tankefel som personerna bakom "Vita kränkta män" gör sig skyldiga till.

Man talar om "mäns hat mot kvinnor" och om "mäns våld mot kvinnor", trots att män också utsätts för hat på nätet och trots att män utsätts för våld i långt mycket högre utsträckning än kvinnor. Att män däremot oftast är de skyldiga är såklart helt riktigt, men likväl kvarstår frågan om varför det är så viktigt att peka ut och kollektivt skuldbelägga en grupp i detta fall, när det samtidigt är så tabubelagt i de flesta andra sammanhang.

Därtill kommer såklart att definitionen av "hat" kan vara väldigt godtycklig i sammanhanget. Det är till exempel helt okej när Helle Klein jämför sina meningsmotståndare med Breivik, skulle däremot någon kontra med att beskriva Klein i termer av genitalier eller prostitution är det hat. Att kalla någon för "hora" är givetvis inte okej. Varför det däremot skulle vara okej att likna någon annan - till exempel någon som framför en relativt balanserad invändning mot den förda invandringspolitiken - vid en massmördare och terrorist, är en öppen fråga.

Dagens bloggtips: Merit Wager
SvD1, SvD2, Ab, NT, GP, GD, LTZ, NSD, VT, SMP, SydSv

2013-02-04

Fölsters mörkblå agenda

Stefan Fölster, tidigare på Svenskt näringsliv och numera aktivt med sitt eget nystartade projekt "Reforminstitutet", har i en debattartikel skrivit följande:

"Ett annat hinder är kollektivavtalens krav på att lönerna ska vara lika över hela landet. Det gör det svårt för en ort med produktivitetsutveckling att återställa sin konkurrenskraft. I det avseendet har Kramfors ungefär samma problem som Grekland eller Italien.

En tredje mekanism är en följd av det kommunala utjämningssystemet. Enligt en stor och ovanligt samstämmig forskningslitteratur har en omfattande utjämning störst negativa effekter på tillväxt i svaga orter som får stora bidrag. Därför leder utformningen av det svenska utjämningssystemet på sikt till ökande regionala klyftor."


Denna artikel har delats flitigt av folk på vänsterkanten på sistone, gissningsvis främst på grund av dess rubrik ("Sociala problem vanligast i orter med få invandrare"). Om man skrapar lite på ytan finner man dock att bakom det för många tilltalande budskapet om invandringen, så ryms i citatet ovan följande andemening:
  1. Fackets makt måste försvagas.
  2. Det kommunala utjämningssystemet bör skrotas, stödet till Munkfors bör upphöra och de rika kommunerna skall få behålla mer pengar.
  3. Forshagaborna har för höga löner.
  4. Låglönejobben måste bli fler.
Om detta kan man tycka vad man vill, men vänstern bör ha väldigt klart för sig att när man stödjer Stefan Fölsters verklighetsbeskrivning så stödjer man också en mörkblå agenda. Att Annie Lööf, Johan Norberg och Stefan Fölster numera har blivit vänsterns hjältar är ganska talande för hur dåligt den offentliga debatten i Sverige mår.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7

Timbro Strikes Back!

Efter att Moderaterna börjar visa tecken på en viss tillnyktring i invandringsfrågan, tog det inte lång tid för den oheliga alliansen av media och näringsliv att gå till motattack.

"Skall inte de som flytt från krig få en chans att återförenas med sina anhöriga i Sverige?" frågade SVT:s Agenda dramatiskt Tobias Billström. "Har inte Sverige som ett av världens rikaste länder råd att hjälpa flyktingar?"

Det faktum att Sveriges årliga invandring på 111 000 personer räknat per capita är högre än något annat västlands dribblades bort direkt, trots Billströms försök att lyfta frågan. Ej heller fick tittaren någon kunskap om den verklighet med relativt få med egentliga flyktingskäl som gömmer sig bakom Agendas dramatiska formuleringar om flyktingar från krigszoner.

Näringslivet å sin sida går till motattack från ett annat håll. Efter att Annie Lööf och Stureplanscentern nu har fått backa i såväl väljaropinionen som från stora delar av sitt idéprogram (dock ej punkten om fri invandring), har man öppnat en ny front.

Svenskt näringslivs Stefan Fölster visade sig plötsligt hysa ett brinnande intresse för socialt utsatta människor. Genom att jämföra bruksorter på dekis med större och framgångsrika städer lyckas han med konststycket att "bevisa" att det är brist på invandrare som skapar arbetslöshet och sociala problem, snarare än för många.

Att inte ens ett land som USA lyckats få mer än hälften av somalierna i arbete väljer Fölster att ignorera, ja, han avfärdar till och med dylika resonemang som en "pseudodebatt". Likaså tycks den väldigt stora överrepresentationen i brottsstatistiken bland några av de största invandrargrupperna inte uppfylla Fölsters definition av "sociala problem".

Samtidigt väljer Svenskt näringsliv att presentera statistik som skönmålar situationen. SvD är inte sena att hänga på, och illustrerar situationen med en grekisk sjuksköterska, trots att sjuksköterskan i egenskap av grek är en EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten, och har väldigt lite att göra med den rekordstora asylinvandringen från länder som Somalia och Afghanistan där analfabetismen är långt över 50 procent.

Att de jobb som faktiskt ändå skapas, och som Svenskt näringsliv lyfter fram som goda exempel, ofta befinner sig i en gråzon mellan vita och svarta arbetstillfällen, lyfter man däremot inte fram, ej heller att de jobb som faktiskt ändå skapas bidrar till kraftig lönedumpning.

Det faktum att arbetslösheten har ökat trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats under regeringen Reinfeldt leder såklart till accelererande bidragskostnader. Att detta i sin tur riskerar att urholka välfärdssystemens legitimitet ser Svenskt näringsliv gissningsvis inte som ett problem över huvud taget, det ser man som en fördel då det urholkar viljan att betala skatt och med lite tur inom kort leder till att Stureplanscenterns vision om en "ransonerad välfärd" blir verklighet.
SR1, SR2, SR3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8