2023-03-05

Om falska amerikanska oppositionella vänner

Mina Dallaspoliser i vita hattar:

Amerikanska isolationister kan, ur ett högerperspektiv, lätt framstå som både sympatiska och naturliga allierade. De vill – åtminstone enligt egen utsago – bli befriade från rollen som världspolis, slippa betala för en gigantisk militär, sköta sig själva och lämna andra i fred. För oppositionella som ser progressiv amerikansk ideologiproduktion som källan till det mesta som gått fel i vår egen tid förefaller budskapet ofta vara såväl klokt som välvilligt, och de amerikaner som sprider det som åsiktsfränder. Innan man gör gemensam sak med dem bör man dock vara på det klara med att det inte finns någon som helst motsägelse mellan detta budskap och att Europa går under. Det står så klart amerikaner fritt att förhålla sig likgiltiga till en sådan utveckling, och man kan därtill med fördel argumentera för att det är upp till européer själva att säkra sin kontinents framtid, men det ger inte desto mindre en första fingervisning om att dessa amerikaners agenda inte automatiskt är vår, och att den därmed inte heller speglar någon västerländsk intressegemenskap, utan tvärtom är ett uttryck för amerikansk rotlöshet, och att de glömt varför språket de talar heter engelska snarare än "amerikanska". Det egentliga problemet med deras hållning går dock betydligt djupare än så, och består i att den vilar på två motsägelser.

Den första av dessa motsägelser består i det faktum att amerikansk isolationism hade varit utmärkt för Europa om den hade varit ett faktum allt sedan 1917, men att så inte är fallet. Det amerikanska kavalleriet lade sig i Det stora kriget, vilket inte bara ledde till att Amerika snabbt började närma sig hegemonisk ställning, utan därtill att Europa försvagades kraftigt på den förlorade sonens bekostnad. Vad mer är, efter det amerikanska stödet till Sovjet såväl under mellankrigstiden som under det andra världskrig som blev resultatet av den amerikanska inblandningen i det första, fick Europa ett gigantiskt nytt säkerhetshot i öst på halsen. Efter att deras hegemoniska ställning 1945 slutligen hade cementerats började amerikanerna, såsom under Suezkrisen, göra väldigt klart att deras mål var att Europa skulle hållas svagt, vilket allt sedan dess också varit fallet. Om de i detta läge abrupt skulle dra sig tillbaka skulle inte skadan från 1917 göras ogjord, utan vad som tvärtom skulle hända vore att ett gigantiskt och mycket farligt säkerhetspolitiskt vakuum uppstod. Rent praktiskt innebär detta att ett abrupt amerikanskt tillbakadragande inte ligger i Europas intresse, eftersom ett återupprättande av europeisk suveränitet skulle ta tid, och därför måste ske gradvis. Det innebär också att de amerikanska isolationister som många europeiska oppositionella misstar för naturliga allierade saknar varje moralisk grund för sina indignerade resonemang om att de tvingas betala för försvaret av européer som åker snålskjuts på dem, eftersom Amerika självt och mycket målmedvetet försatt Europa i dess nuvarande säkerhetspolitiska situation.

Anklagelserna om européer som åker snålskjuts leder oss dock vidare till den materialistiska analys av situationen i vilken vi finner nästa fundamentala motsägelse. Med isolationism menar de amerikanska "vännerna" nämligen underförstått en tillvaro i vilken de åtnjuter en lika hög (eller rättare sagt högre, eftersom de förväntar sig besparingar) levnadsstandard som idag. Den levnadsstandard de åtnjuter idag är dock helt beroende av petrodollarn, och petrodollarn är i sin tur en direkt konsekvens av det nordamerikanska imperiets militära makt. Om den amerikanska dalern skulle förlora sin särställning bland världens valutor skulle också de amerikanska konsumenternas köpkraft minska drastiskt, och detta skulle ofrånkomligen leda till att de amerikanska "dissidenterna" inte bara utbrast i en mycket högre klagosång än idag, utan därtill att de högljutt började kräva att den gamla ordningen återställdes. Rent konkret innebär detta att de faktiskt inte vill ha isolationism, även om de till följd av okunskap måhända tror det, och att de, väl införstådda med konsekvenserna, mangrant skulle välja status quo framför faktisk förändring.

Med andra ord betyder de amerikanska isolationisternas ord precis ingenting, eftersom de själva när det kommer till kritan inte vill ha den värld de förespråkar. Vad mer är, även om de faktiskt skulle vilja det, så vore detta i så fall en hållning baserad på vad som (de trodde var) bra för dem, men på (i bästa fall) likgiltighet inför oss. Ett sådant budskap kan (om man bortser från att det vilar på en felaktig analys) vara både fullt förståeligt och rentav sympatiskt ur ett amerikanskt perspektiv, men är ingenting européer har att hämta någonting från, annat än möjligtvis ur ett antropologiskt perspektiv. Att många europeiska oppositionella trots detta både lyssnar på och värdesätter dessa amerikanska isolationisters högst motsägelsefulla budskap, är ironiskt nog bara ännu ett utslag av amerikansk kulturimperialism. I den mån de faktiskt vill bli relevanta behöver de dock formulera ett eget budskap, som till skillnad från de amerikanska kontradiktioner de likt papegojor upprepar idag faktiskt speglar en europeisk agenda.