2011-11-20

Köttindustri med skygglappar

Köttfria måndagar löser inga problem skriver LRF-ordföranden Helena Johnsson i en debattartikel. Detta resonemang utvecklas med att svenskt kött är mer miljövänligt än utländskt och att det är viktigare att se till att minska mängden slängd mat. Denna mängd är enligt Johnsson 15 %, dvs i fallet med kött en siffra fullt jämförbar med den individuella minskning på 14,3 % som skulle nås då en köttätare började med köttfria måndagar.

Svensk köttproduktion ligger väldigt bra till ur klimatsynpunkt, bland annat tack vare hög effektivitet och god djurhälsa. Alltså borde den svenska produktionskapaciteten av kött nyttjas bättre, och vi borde producera en större andel av världens köttkonsumtion skriver Johnsson vidare. Problemet är bara att det i första hand inte är köttproduktionen som belastar miljön, utan odlingen av den mat som djuren utfordras med. Och denna odling kräver antingen enorma mängder konstgödsel, eller att avsevärt större odlingsarealer än idag tas i anspråk, med högre köttpriser och mer nedhuggen naturlig vegetation till följd. Och en stor del av fodret som de svenska djuren blir uppfödda med importeras.

En rapport från Jordbruksverket visar att utsläppen från nötkött faktiskt skulle kunna minska till nästan noll genom att till exempel kombinera bete och trädplantering på gammal åkermark skriver Johnsson vidare. Detta innebär att för varje kilo kött som produceras måste träd planteras på en viss yta åkermark, träd som sedan aldrig fick huggas ned och för att upplåta marken till annan användning. Detta skulle såklart innebära att mängden åkerareal snabbt minskade, vilket går stick i stäv med det faktum att ju mer kött som produceras, ju mer åkermark måste användas till odling av foder. Därtill är mängden åkermark som kan planteras med träd begränsad, när all åkermark - eller för den delen, hela jorden - har planterats med träd, vad skall vi göra då?

Sanningen är att jorden inte klarar av att producera kött åt sju miljarder människor. Om vi för enkelhetens skull förutsätter att andelen av dessa sju miljarder som vegetarianer är försumbar, så skulle köttfria lördagar kunna innebära att jorden i praktiken bara behövde producera kött åt sex miljarder. Det är definitivt ingen lösning på problemet, men det vore ett stort steg i rätt riktning.