2015-05-14

SVT: Oberoende, opartiska och sakliga?

Enligt SVT själva får licensbetalaren för sina pengar "program som är oberoende, opartiska och sakliga".

Det där är inte vilket påstående som helst, det är ett väldigt högtidligt påstående som förpliktigar. Av just denna anledning är det iögonfallande hur lätt SVT i praktiken tar på detta. I en era som likt 70-talet präglas av en i allra högsta grad radikaliserad, högljudd och vänstervriden samhällsdebatt förmår inte SVT att stå emot. Tvärtom är man en av de krafter som aktivt bidrar till den både onyanserade och vänstervridna samhällsdebatten.

I gårdagens Aktuellt (cirka nio minuter in i programmet) debatterade två politiker EU:s invandringspolitik i allmänhet och hur ansvaret för hur de asylsökande skall fördelas mellan EU:s medlemsländer i synnerhet. Om SVT verkligen tagit sina utfästelser om oberoende, opartiskhet och saklighet på allvar hade dessa bägge debattörer fått ungefär lika många kritiska frågor vardera. Så var emellertid inte fallet.

Av de bägge debattörerna fick den som förespråkar en mer restriktiv invandringspolitik cirka nio följdfrågor, varav merparten var påfallande kritiska. Den andre debattören (en politiker som som av en händelse även förespråkar fri invandring) fick emellertid bara två följdfrågor, varav ingen var särskilt kritisk. Utöver detta valde Aktuellt dessutom att visa ett reportage som tydligt tog ställning mot den förre debattörens tes, utan att detta kompletterades med någon motbild över huvud taget.

Vad som gör detta ännu mer iögonfallande är att asyltrycket på Sverige idag är mer än dubbelt så stort som på något annat land i EU eller EFTA. Om SVT verkligen hade strävat efter att vara "oberoende, opartiska och sakliga" hade Aktuellt för länge sedan gjort fördjupande reportage i vilka denna omständighet hade påtalats, problematiserats och debatterats. Detta har Aktuellt emellertid såvitt jag vet aldrig gjort, man har som mest nämnt det hela i förbigående.

Istället signalerade Aktuellt i gårdagens sändning ogenerat att det enligt dem var debattören som stod för en mer restriktiv invandringspolitik som också stod för den extrema linjen. Den politiker som förespråkade att Sveriges invandringspolitik skall bli ännu mer extrem än idag behandlades däremot med silkesvantar.

Utöver detta var det ovan nämnda reportaget om Australiens invandringspolitik och det sätt detta reportage användes på direkt missvisande. Inte nog med att reportaget bara tog upp en sida av saken och dessutom uttryckligen användes för att vederlägga en av de bägge medverkandes argumentation. Därtill sades att den australiensiska invandringspolitiken inte har minskat vare sig antalet människosmugglare eller antalet migranter som illegalt försöker ta sig in i landet.

Under 2014 och 2015 har emellertid inga migranter drunknat då de försökt ta sig till Australien, ett bevis på att den restriktiva politiken vad drunkningsolyckor beträffar faktiskt fungerar. Denna politik fick sin nuvarande utformning efter valet i september 2013, vilket som av ett händelse var ungefär ett halvår efter att det reportage som Aktuellt visade igår ursprungligen sändes.

Att gårdagens inslag fick den utformning det fick rörde sig knappast om ett olycksfall i arbetet. Att gårdagens inslag fick den utformning det fick beror däremot med allra största sannolikhet på att över hälften av SVT:s medarbetarna röstar på det utopistiska Miljöpartiet. De vinklar måhända inte nyhetsrapporteringen medvetet, men att de vinklar nyhetsrapporteringen råder det inga som helst tvivel om.

Tillägg: Denna text är delvis baserad på länkar och uppgifter från Per Gudmundsons twitterflöde.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1