2015-03-15

Pseudovetenskap i ideologins tjänst

I DN återfinns idag en artikel som behandlar vad man kallar för "snedrekryteringen" till högskolan. Regeringen ser allvarligt på saken och skall därför tillsätta en "expertgrupp" för att ändra på detta.

"Könsstereotypa mönster i utbildningsvalen består", konstaterar högskoleminister Helene Hellmark Knutsson, och tillägger att förändringarna "går för långsamt". Folkpartiets Maria Arnholm är inne på samma linje. "Det behöver göras mer när det gäller de könsstereotypa valen och det bör ingå i alla högskolors jämställdhetsuppdrag", konstaterar den tidigare jämställdhetsministern.

Så där fortsätter det. Alla röster i artikeln ansluter sig till Arnholms och Hellmark Knutssons linje och inte heller artikelförfattaren försöker framföra något annat perspektiv på saken. Varför det man kallar för "snedrekryteringen" skulle vara någonting dåligt förklaras emellertid inte i artikeln, tvärtom, att så är fallet betraktas som någonting så självklart att man finner det överflödigt att behandla frågan.

Att det förhåller sig på det sättet beror på att hela artikeln vilar på det outtalade antagandet att kön är "sociala konstruktioner". Enligt detta antagande – som av radikalfeminismen har upphöjs till dogm – finns det inga könsspecifika skillnader i mäns och kvinnors intressen. Att könsfördelningen vid sociologi- och ingenjörsutbildningar trots detta är ojämn, beror enligt detta outtalade antagande på att sociala "strukturer" (vilka individerna inte förmår skilja från den egna viljan) tvingar dem att reproducera könsstereotypa men artificiella mönster.

Detta antagande bortser på ett förbluffande sätt på att människan under merparten av sin utveckling varit ett tämligen ordinärt djur som levt under hårda förhållanden där könet, precis som hos andra djur, har avgjort individens roll i kampen för att säkra familjens och flockens överlevnad. Antagande att kön endast skulle vara sociala konstruktioner vilar med andra ord i sin tur på antagandet att vi plötsligt rent biologiskt skulle ha frigjort oss från den djuriska natur som präglat den absoluta merparten av vår arts evolution, trots alla tecken på motsatsen.

I artikeln förekommer ordet "forskning" sex gånger. Den "forskning" som åsyftas handlar emellertid inte sällan om ideologi, snarare än forskning i någon konventionell betydelse av ordet. Hur frikopplad från verkligheten denna "forskning" kan vara ger Södertörns högskolas seminarium "U137 – ubåtskris, manlighet och kärnvapenrädsla" en ganska illustrerande fingervisning om.

Givetvis avgörs ingens intressen enbart av vederbörandes kön, det finns tvärtom stora skillnader mellan individer även inom könen. Givetvis spelar även kulturen in. När artikeln talar om vad forskningen "visar" är detta emellertid en mycket bedräglig beskrivning, eftersom det finns annan forskning som visar helt andra saker. Enligt Cambridgeprofessorn Simon Baron-Cohens forskning uppvisar till exempel redan nyfödda (en dag gamla) barn tydliga könsskillnader. Skillnader som av en händelse ligger helt i linje med skillnaderna mellan mäns och kvinnors högskoleval.

Enligt Harvardprofessorn Steven Pinker är det av denna anledning "inhumant" att ställa upp den sorts mål som regeringens "expertgrupp" nu har ställt upp, då resultatet per definition kommer bli att en del människor förhindras att studera vad de vill studera. Han får stöd av California State Universitys Richard Lippa, som frågade över 200 000 människor i 53 olika länder vad de ville arbeta med.

Vad han fann var att precis samma könsskillnader förekom i Saudiarabien och Pakistan som i Sverige och Norge. Kulturen tycktes således inte vara en signifikant faktor i sammanhanget. Om något visade forskningen att kvinnor i fattiga länder var mer intresserade av att gå till exempel datortekniska utbildningar, eftersom möjligheterna till ett gott liv i dessa länder var mer begränsade. De som däremot levde i rika länder kunde i högre utsträckning kosta på sig lyxen att göra sitt val utifrån personliga intressen.

Den "expertgrupp" regeringen skall tillsätta kommer med andra ord inte arbeta förutsättningslöst med frågan. Dess uppdrag kommer vara högst politiserat, den vetenskapliga grunden kommer kommer att vara minst sagt skakig och dess uttalade syfte kommer att vara att motarbeta människors fria val.
Dag1, Ex1, Ab1