2015-03-15

Pseudovetenskap i ideologins tjänst

I DN återfinns idag en artikel som behandlar vad man kallar för "snedrekryteringen" till högskolan. Regeringen ser allvarligt på saken och skall därför tillsätta en "expertgrupp" för att ändra på detta.

"Könsstereotypa mönster i utbildningsvalen består", konstaterar högskoleminister Helene Hellmark Knutsson, och tillägger att förändringarna "går för långsamt". Folkpartiets Maria Arnholm är inne på samma linje. "Det behöver göras mer när det gäller de könsstereotypa valen och det bör ingå i alla högskolors jämställdhetsuppdrag", konstaterar den tidigare jämställdhetsministern.

Så där fortsätter det. Alla röster i artikeln ansluter sig till Arnholms och Hellmark Knutssons linje och inte heller artikelförfattaren försöker framföra något annat perspektiv på saken. Varför det man kallar för "snedrekryteringen" skulle vara någonting dåligt förklaras emellertid inte i artikeln, tvärtom, att så är fallet betraktas som någonting så självklart att man finner det överflödigt att behandla frågan.

Att det förhåller sig på det sättet beror på att hela artikeln vilar på det outtalade antagandet att kön är "sociala konstruktioner". Enligt detta antagande – som av radikalfeminismen har upphöjs till dogm – finns det inga könsspecifika skillnader i mäns och kvinnors intressen. Att könsfördelningen vid sociologi- och ingenjörsutbildningar trots detta är ojämn, beror enligt detta outtalade antagande på att sociala "strukturer" (vilka individerna inte förmår skilja från den egna viljan) tvingar dem att reproducera könsstereotypa men artificiella mönster.

Detta antagande bortser på ett förbluffande sätt på att människan under merparten av sin utveckling varit ett tämligen ordinärt djur som levt under hårda förhållanden där könet, precis som hos andra djur, har avgjort individens roll i kampen för att säkra familjens och flockens överlevnad. Antagande att kön endast skulle vara sociala konstruktioner vilar med andra ord i sin tur på antagandet att vi plötsligt rent biologiskt skulle ha frigjort oss från den djuriska natur som präglat den absoluta merparten av vår arts evolution, trots alla tecken på motsatsen.

I artikeln förekommer ordet "forskning" sex gånger. Den "forskning" som åsyftas handlar emellertid inte sällan om ideologi, snarare än forskning i någon konventionell betydelse av ordet. Hur frikopplad från verkligheten denna "forskning" kan vara ger Södertörns högskolas seminarium "U137 – ubåtskris, manlighet och kärnvapenrädsla" en ganska illustrerande fingervisning om.

Givetvis avgörs ingens intressen enbart av vederbörandes kön, det finns tvärtom stora skillnader mellan individer även inom könen. Givetvis spelar även kulturen in. När artikeln talar om vad forskningen "visar" är detta emellertid en mycket bedräglig beskrivning, eftersom det finns annan forskning som visar helt andra saker. Enligt Cambridgeprofessorn Simon Baron-Cohens forskning uppvisar till exempel redan nyfödda (en dag gamla) barn tydliga könsskillnader. Skillnader som av en händelse ligger helt i linje med skillnaderna mellan mäns och kvinnors högskoleval.

Enligt Harvardprofessorn Steven Pinker är det av denna anledning "inhumant" att ställa upp den sorts mål som regeringens "expertgrupp" nu har ställt upp, då resultatet per definition kommer bli att en del människor förhindras att studera vad de vill studera. Han får stöd av California State Universitys Richard Lippa, som frågade över 200 000 människor i 53 olika länder vad de ville arbeta med.

Vad han fann var att precis samma könsskillnader förekom i Saudiarabien och Pakistan som i Sverige och Norge. Kulturen tycktes således inte vara en signifikant faktor i sammanhanget. Om något visade forskningen att kvinnor i fattiga länder var mer intresserade av att gå till exempel datortekniska utbildningar, eftersom möjligheterna till ett gott liv i dessa länder var mer begränsade. De som däremot levde i rika länder kunde i högre utsträckning kosta på sig lyxen att göra sitt val utifrån personliga intressen.

Den "expertgrupp" regeringen skall tillsätta kommer med andra ord inte arbeta förutsättningslöst med frågan. Dess uppdrag kommer vara högst politiserat, den vetenskapliga grunden kommer kommer att vara minst sagt skakig och dess uttalade syfte kommer att vara att motarbeta människors fria val.
Dag1, Ex1, Ab1

9 kommentarer:

 1. Bestämmande politiker arbetar på alla fronter för att demontera teknik och välfärdslandet Sverige,hoppas de får uppleva katastrofen själva.

  SvaraRadera
 2. Vad less man blir på identitetspolitiken.
  Så länge kvinnor och män har lika möjligheter, alltså att t.ex. alla utbildningar får sökas av både män och kvinnor och liknande, så är det väl inget problem? Vi är alla individer med olika intressen. Jag vägrar att fösas in i "min" grupp, nämligen gruppen kvinnor, som automatiskt ska ses som små värnlösa offer för de patriarkala strukturerna. Jag är en egen individ som arbetar med vad jag vill! Tack och lov så får man fortfarande välja yrke själv istället för att låta någon kvoteringsgalen feminist göra det.

  SvaraRadera
 3. Märklig ledartext i Blekinge Läns Tidning idag: http://www.blt.se/ledare/socialliberalismen-haller-pa-att-trangas-ut/

  Precis som att liberalkonservatismen inte är en form av liberalism?

  Den här var bra med:

  "Vilsenheten är stor. Men mycket talar, tyvärr, för att de uppsplittrade allianspartierna drar högerut. Men där ska ju nu de nya, konservativa Kristdemokraterna placera sig. Det kan bli trångt."

  Just det...det börjar bli trångt åt höger i det svenska politiska landskapet. Ridå!

  SvaraRadera
 4. Mycket har givetvis att göra med upplägget på utbildningar. Visserligen kan vi inte komma ifrån olika yrkens s.k. hårda kärna, men t.ex. ingenjörsutbildningarna har börjat omfatta betydligt mer än det traditionella kunnandet om teknik, vilket lockat även kvinnor. Däremot har inte t.ex. förskolelärarutbildningen genomgått samma breddning av fältet och kommer därför att förbli kvinnodominerad.

  //Rick

  SvaraRadera
 5. Regeringen borde oroa sig mer för kvalitén i utbildningen. Vi sackar efter även där, det har larmats om studenternas dåliga grundkunskaper länge.
  Mina barn, vilka har studerat på utländska universitet ansåg att de svenska var rena lekskolan i jämförelse.

  SvaraRadera
 6. Elina: Ja, listan på vad som gör en beklämd idag börjar bli väldigt lång. Suck.

  SvaraRadera
 7. Manschauvinist16 mars 2015 11:28

  De som hävdar att alla människor har lika värde påstår plötsligen att allt för många väljer fel utbildning. Hur kan vi ha lika värde om vi inte själva skall få välja vilken utbildning vi vill ha? De talar om könsbundna val och nämner då att IT-utbildningar domineras av killar medan tjejer söker sig till socionomutbildningar. Om detta är ett exempel på könsbundenhet så vill jag komplettera med att det jag såg av socionomstudenter under min studietid var att de rimligen borde kallas lattestudenter eftersom de mest ägnade sig åt att dricka latte eller rödvin med sina stiudiekamrater (=andra tjejer) och när vi killar fick se deras tentor kunde vi ofta svara på fler frågor än tjejerna kunde besvara. Detta berodde på att många killar brukade ägna lite tid åt en dagstidning varje dag medan tjejerna ofta var upptagna i telefon med någon väninna.
  När det sedan gäller IT-utbildningar så kräver dessa koncentration och då ofta i ensamhet, annars lär man sig inget. Detsamma gäller när man kommer ut i arbetslivet. De företag som väljer att placera IT-specialister i kontorslandskap förlorar minst hälften av IT-specialisternas kapacitet eftersom varje störning introducerar fel och störningarna i kontorslandskap är många. Men det är kanske ett kvinnligt könsrelaterat krav att sitta i grupper så att de har koll på allt. Jag ser trots allt inte skillnaden mellan IT-utbildade och socionomer som någon i första hand könsrelaterad skillnad, det bara blir så. IT-utbildning kräver kratitvitet och logik för att förstå hur man skall kunna implementera system utifrån en verklighet som man ofta själv får identifiera. Sociala jobb däremot består ofta av några tjejgäng som snackar ihop sig om hur de skall "hjälpa" kommunala nämnder att "hjälpa". Ansvaret ligger hos de lokala politikerna om inte lagar uttryckligen lägger ansvar på socionomerna och så är det sällan. Vi såg hur bra detta gick i Karlskrona, men där var visst inte de aktuella tjejgängen ens socionomer.
  Sen kommer naturligtvis frågan till Maria Arnholm om det inte finns snedrekrytering bland jämställdhetsivrarna? Jag tror att Sverige skulle varit ett bättre land att leva i om Maria Arnholm ägnat sig internationell sjöfart på något containerskepp eller någon supertanker långt borta. Då hade Maria som föregångskvinna visat på ett gott föredöme genom att välja ett typiskt manligt yrke, detta kunde tjejer rätta sig efter när de vill förändra snedrekryteringen inom arbetslivet framöver. Men Maria har valt ett typiskt kvinnligt förvärvsliv som består i att tycka för oss andra utan att fråga var vi tycker. Sedan klagas det på att SD blivit ett riksdagsparti. Har ingen tänkt på att SD är det enda partiet som vill att människor själva skall få göra sina livsval, med Ebba blir kanske KD det andra, medan övriga riksdagspartier vill införa en genusfixerad planhushållning. Det är precis som i kejsarens nya kläder där något är uppenbart för alla men ingen vågar påpeka sambandet.

  SvaraRadera
 8. Briljant skrivet, som alltid, Fnordspotter!

  SvaraRadera
 9. Nu skall jag sluta citera den här i minst en månad, jag lovar!
  http://fredrikdeboer.com/2014/04/29/bingo-cards-go-both-ways/
  "[...] I like to call We Are All Already Decided. This is the form of argument, and of comedy, that takes as its presumption that all good and decent people are already agreed on the issue in question."


  "De goda" har alltså kommit överens om hur världen skall se ut. Det går nog egentligen inte att förändra världen så mycket att de blir nöjda. Tyvärr har de makt att göra livet riktigt surt för andra medan de försöker.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.