2015-03-14

Alla människors lika värde?

Enligt bland andra Håkan Juholt, Mona Sahlin, Studieförbundet Vuxenskolan, Transportfackets ordförande, Nobelstiftelsen, överläkare Yngve Gustafson och professor Hans Ingvar Roth står inte Sverigedemokraterna för alla människors lika värde, varför detta parti bör isoleras.

Jag är personligen väldigt nyfiken på vad de egentligen menar med detta. Syftar de på att Sverigedemokraterna står för en reglerad invandringspolitik? Måhända, men det gör alla andra partier också. Syftar de på att Sverigedemokraterna förespråkar att vissa rättigheter i Sverige skall vara begränsade till svenska medborgare? Måhända, men även detta är någonting det råder bred politisk enighet kring.

Vad som förmodligen åsyftas är att Sverigedemokraterna står för en mer restriktiv invandringspolitik än övriga partier. Detta innebär emellertid inte att det finns någon principiell skillnad mellan vad Sverigedemokraterna respektive övriga partier står för. Det finns en gradskillnad, men detta är också allt.

Om "alla människors lika värde" bör tolkas som ett tillstånd då fri invandring råder och de medborgerliga rättigheterna har utsträckts till att omfatta alla, betyder i så fall detta att inget svenskt parti för alla människors lika värde. En del partier står förvisso lite längre ifrån detta ideal än andra, men inget står för det. Rent konkret betyder detta att till exempel Miljöpartiet inte står för alla människors lika värde, men att Socialdemokraterna i ännu högre utsträckning inte gör det.

Att hänvisa till "alla människors lika värde" har blivit väldigt vanligt, men som synes är det en fras som fullständigt förlorat sin mening. Det är inte bara ett icke-argument, det är en fras man tar till för att dölja det faktum att man saknar argument. Eftersom svenska journalister för det första inte gör sitt jobb, för det andra inte längre ens försöker sträva efter objektivitet, tillåts emellertid politiker och debattörer att gång på gång häva ur sig den här sortens intellektuellt ohederliga påståenden utan att några följdfrågor ställs

Därför har till exempel Mona Sahlin och Håkan Juholt aldrig fått frågan om deras företrädare Ingvar Carlsson står för alla människors lika värde. Detta trots att det var under Carlssons tid vid makten som det så kallade "Luciabeslutet" – det vill säga en radikal omläggning av invandringspolitiken som vida överträffade allting som Sverigedemokraterna förespråkar – togs. Detta trots att Mona Sahlin var riksdagsledamot då beslutet röstades igenom, och således med allra största sannolikhet röstade för.

Hur lite "alla människors lika värde" i själva verket betyder för samma politiker och debattörer i praktiken, blir emellertid väldigt tydligt då man betänker deras kompakta tystnad kring hur hemlösa vid ett flertal tillfällen blivit hotade av tiggare. Hade någonting liknande drabbat medelklassen hade detta såklart inte varit någonting man kunnat ignorera. När det kommer till de hemlösa är dessa människors säkerhet uppenbarligen dock ett offer man är villiga att göra.

I handling – om än inte i ord – har politikerna med all önskvärd tydlighet visat är när det kommer till kritan väger denna grupps "lika värde" lätt.

Läs även:
Svenska Brukarföreningen
Per Gudmundson
Ilan Sadé
Politivism
DN1, DN2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, SMP1, SydSv1, SvD1, SvD2, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3