2013-08-19

2,9 gångers överrepresentation


I samband med det så kallade slöjuppropet vill jag uppmärksamma en rapport från Brottsförebyggande rådet. I denna återfinns på sidan 41 följade uppgift:

Bland svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 1,4 % gjort sig skyldiga till misshandel. Bland utrikes födda är motsvarande siffra 4,1 %. Utrikes födda gör sig med andra ord skyldiga till misshandel 2,9 gånger oftare.

För kategorin "dödligt våld och försök till mord och dråp" gäller att utrikes födda i 3,8 gånger högre omfattning gör sig skyldiga till dessa brott. För kategorin "våldtäkt/försök till våldtäkt" är motsvarande siffra 5,5.

Frågan om vem som har skäl att vara rädd för vem bör kanske nyanseras en aning.
SvD1, SvD2, SvD3, Ab, SR1, SR2, SR3, DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, NSk, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6