2015-03-24

Socialnyberalism

För fem år sedan införde den dåvarande regeringen ett så kallat "försörjningskrav" i samband med anhöriginvandring. Syftet med detta var att anhöriginvandringen inte skulle leda till ökat utanförskap.

Försörjningskravet kom emellertid med ett antal "undantag", vilka var så omfattande att de snarare utgjorde regel. I augusti 2013 hade till exempel försörjningskravet bara tillämpats i 53 av totalt 15 000 fall under året. Detta innebar att de så kallade undantagsreglerna hade tillämpats i över 99,6 % av samtliga fall av anhöriginvandring.

Moderaterna motionerade därför nyligen om att skärpa reglerna, någonting som idag behandlades i socialförsäkringsutskottet. Moderaterna fick emellertid inte de övriga allianspartiernas stöd för detta, varför ingen skärpning heller kommer att ske. Detta är ett belysande exempel på varför Alliansen efter höstens val kunde förlora regeringsmakten, trots att vänsterblocket knappt gick framåt alls.

Inom det borgerliga blocket har starka krafter på senare år kommit att stå för en direkt nyliberal invandringspolitik. Denna nyliberala grundsyn på frågan har inte delats av de mer socialliberala krafterna, men de senare har istället med emfas försvarat den socialdemokratiska linjen med generösa bidrag, LAS och reglerad bostadsmarknad.

När dessa krafter har behövt kompromissa har resultatet blivit att de nyliberala fått som de velat när det kommit till invandringen, medan de socialliberala krafterna har fått sin vilja fram när det kommit till mottagandet av samma invandrare. Resultatet har blivit någonting som kan kallas för "socialnyliberalism", det vill säga en synnerligen misslyckad kombination av två ytterligheter. En kombination som närmast garanterar utanförskap, arbetslöshet, segregation och bidragsberoende.

Det var denna häxbrygd som ledde till att Alliansen lyckades med konststycket att förlora valet, trots att socialdemokratin var historiskt försvagad. Den svenska borgerligheten kommer att få väldigt svårt att återvinna väljarnas förtroende så länge den inte förmår hantera denna ödesfråga.

I ett läge där situationen blivit så akut att Migrationsverket planerar att närmast fördubbla antalet platser på de redan överfulla asylboendena, hade allianspartierna idag ett gyllene tillfälle att inte bara åsamka regeringen ett svidande nederlag utan också att visa väljarna att de nu var mogna att ta ansvar.

Dessvärre tog allianspartierna inte denna chans, tvärtom visade dagens händelser i socialförsäkringsutskottet att denna för både Alliansen och Sverige så destruktiva låsning alltjämt består. "Om man bara blundar för problemen finns de inte", tycks ha blivit den socialnyliberala Alliansens motto.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ex10, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7