2013-06-27

Flyktingar och andra invandrare

"Ökat motstånd mot flyktinginvandring" kan man idag läsa i media. Bakom rubrikerna återfinns en undersökning utförd av SOM-institutet. Enligt denna har andelen svenskar som tycker att vi skall ta emot färre "flyktingar" ökat med fyra procentenheter sedan 2011.

Problemet i sammanhanget är att svenska folket idag har en rätt vag uppfattning om skillnaden mellan "flyktingar" och "invandrare". Av de rekordmånga 111 000 personer som invandrade till Sverige 2012 var det endast cirka 16 000 som invandrade som flyktingar, det vill säga som antingen beviljades asyl eller beviljades uppehållstillstånd i egenskap av konventions- eller kvotflyktingar.

Tyvärr har media för vana att kalla betydligt fler än dessa för just "flyktingar". Till och med illegala invandrare - i ett flagrant exempel på vilseledande språkbruk vanligtvis kallade "papperslösa" - benämns idag ofta slentrianmässigt för "flyktingar". Detta trots att de blivit nekade uppehållstillstånd - det vill säga bedömts sakna asylskäl - eller inte sökt asyl alls.

Därtill kommer att 94 procent(!) av de som söker asyl i Sverige saknar eller har falska id-handlingar, vilket ger en fingervisning om att asylbedrägeri är ett väldigt utbrett fenomen.

Kombinationen av västvärldens största invandring och en situation där "flykting" har blivit synonymt med "invandrare" får naturligtvis därför konsekvenser i en undersökning som denna. Hade SOM-institutet valt att redovisa begreppen ordentligt hade förmodligen betydligt fler uttalat sig positivt till flyktinginvandring. Det är nog snarare bland de (minst) 85 procent av invandrarna som inte är flyktingar man skall leta efter motståndets orsaker.

Därtill, skall kanske tilläggas, är det faktum som förvånanar i SOM-institutets siffror inte att stödet för invandringen har minskat. Det som förvånar är snarare att 55 procent av de tillfrågade inte förespråkar minskad invandring, trots att invandringen är rekordstor och motsvarar över en procent av befolkningen per år. Kanske hade dessa siffror sett annorlunda ut om svenskarna hade haft en mer objektiv bild av invandringen till sitt land.
DN1, SR1, SR2, SvD1, Sk, NSK