2018-09-12

Klientelism – ordet som både den breda allmänheten och memstridsbrigaderna behöver lära sig

Begreppet klientelism betecknar en maktrelation mellan två ojämlika parter, som utbyter tjänster och gentjänster med varandra. Något förenklat sker detta genom att patronen (härskaren) säkrar sin makt genom en maktbas av klienter (tjänare), som i utbyte mot lojalitet kompenseras med gåvor ur den skattkista patronen förfogar över i sin egenskap av härskare.

Världshistorien bjuder på åtskilliga exempel på företeelsen, men för en svensk läsarskara finns ingen anledning att gå över ån efter vatten. Socialismen som sådan utgör idag ett tämligen talande exempel på företeelsen (även om detta inte nödvändigtvis alltid var fallet i denna ideologis barndom). På senare år har socialismens traditionella klientelistiska aspekter dock kommit att helt överskuggas av en ny.

I söndagens val var resultaten i utanförskapsområde efter utanförskapsområde som hämtade från de forna regimerna bakom järnridån. De bar tydlig vittnesbörd om en fullständigt artificiell ordning, som aldrig skulle uppstå i organiskt framväxta samhällen. Vad mer är, de personer vilkas avlagda röster skapat dessa resultat saknade inte sällan språkliga förutsättningar att över huvud taget följa den svenska samhällsdebatten.

Vilken innebörd detta haft i ett (med traditionellt blockpolitiska mått mätt) väldigt jämt val som söndagens tarvar ingen större fantasi för att förstå. Man behöver inte heller vara särskilt lagd åt det konspirationsteoretiska hållet för att misstänka att starka politiska krafter är väldigt belåtna med denna ordning, och därför inte heller ser någon anledning att göra någonting för att motverka den.

Vad det hela är ett uttryck för är en klientelism långt mycket mer omfattande än vi någonsin sett i Sverige i modern tid. Upplägget är enkelt: Patronerna tillhandahåller såväl generösa som kravlösa bidragsutbetalningar, och väljer därtill att se mellan fingrarna när såväl grovt kriminella som islamister flyttar fram sina positioner. I gengäld får de röster och makt.

"Klientelism" må vara ett begrepp som få är bekanta med, men är inte desto mindre ett synnerligen kärnfullt ord som fler behöver lära sig. Den dag det blir föremål för både upprepad användning och en rik flora av memer som direkt förstås i breda lager, är väldigt mycket vunnet. I samma ögonblick kommer nämligen legitimiteten för ett i grunden ruttet system också att undergrävas drastiskt.